Fájdalomhercegek és macsók

A férfi, aki nem mutat sem túl heves, sem felesleges érzelmeket. Aki mindig uralja indulatait. Erős, magabiztos, ámde nyugodt és visszafogott is egyben....

Graham Greene egyik regényében a férfi egykedvűen ül tengerparti háza teraszán, és hideg kék szemekkel bámulja a nagy zöld vizet. Asszonya tálcán teszi elé a reggeli narancslevet. A férfi rezzenéstelen arccal mered tovább a semmibe, ajkán enyhe mosollyal nyugtázva e gesztust. Ő a macsó.

Ő az, aki az amerikai cowboyfilmekben rezzenéstelen arccal húzza elő - no persze mindig a kellő pillanatban - pisztolyát, biztosan céloz és talál. ő az, aki gyengéd a nőkkel, de sohasem érzelgős. Sem a bőbeszédűség, sem a lelki történések elemzése nem sajátja. Markánsan jóképű, magabiztosan szerény. Szavai finom iróniával fűszerezettek, és épp olyan pontosan találnak célba, mint a fegyvere.

A másik véglet az érzékeny, gondolkodó, világ bajain töprengő entellektüel. Nem erőssége a férfias határozottság, a helyzetek magabiztos uralása. ő a fájdalomherceg. Okos, vívódó, érzékeny, de nehezen dönt, mert az élet dolgai a maguk összetettségükben jelennek meg előtte. Érzései gyakorta kilendítik a vágyott sztoikus nyugalomból, sokat foglalkozik önmagával. Bánat, fájdalom, hisztéria megjelenítése sem idegen tőle. Gyakran inkább támaszra vár, mintsem biztonságot nyújtani igyekszik.

Rejtett üzenetek

Bármily ellentmondásosnak tűnik, a nők formálnak férfit a férfiból. Legalábbis a kezdetekkor. Amikor a gyermeket váró anya gömbölyödő hasára teszi kezét és álmodozik szép, erős, okos, győzedelmes fiúról, olyanról, akivel találkozni szeretett volna, olyanról, amilyennek párjának is lennie kellene, elindítja a "társadalmi hatások" sorozatát.

Mire a gyermek megszületik, már a szülői fantázia felruházta sok-sok tulajdonsággal, várakozással. Az, hogy milyen nemű gyermeket várunk, meghatározza majd későbbi jellemvonásait. Ha véletlenül lány lesz a titokban vagy elvállaltan fiúnak várt jövevény, lehet, hogy keményebb, erőszakosabb, határozottabb jellem lesz, küldetését beteljesítvén. Ha fiú lesz, akit kislánynak gondoltak, szelídebbé, érzőbbé, akár nőiesebbé is válhat a rejtett szülői üzenetek hatására. A homokozó előtt ülő mama, aki türelmetlenül biztatja Pistikét, vegye vissza erőszakkal a lapátját Ferikétől, és ne pityeregjen tehetetlenül, elindítja fiacskáját az egyik úton. Rejtjelesen vagy direktebben sugallja, hogy neki a határozott, akaratát képviselni tudó, erőszakos férfi az igazi. Az első hónapokban leginkább az anyák alakítják fiaikban, hogyan is kell férfivá válni. Szelídlelkű, finom, nőies anyák, és kemény, határozott, erőszakos anyák terelgetik a férfivá válás első lépésein a fiúgyereket.

A későbbiek során nehéz lesz majd elengedni a felnőtté vált fiút, aki nem pusztán gyermek és barát, hanem társ, problémák megoldója, az élet értelmének megadója is volt egyben. Nincs az a meny, aki ennyi kapcsolódási ponttal, a fiúszerepek ily sokaságával meg tud majd küzdeni.

Formálódó férfiszerepek

A férfiakban csalódott anyák, akik enyhe vagy súlyosabb megvetéssel viseltetnek férjük, partnerük iránt, sajátosan alakítják a férfiszerepet fiaikban. Egyetlen férfinak lenni, akit a szeretett nő tisztel, fantasztikusan önbizalomgerjesztő, de elbizonytalanító is egyben. Ahhoz a nemhez tartozni, akit a csodált anya nyíltan vagy burkoltan lenéz, a férfiöntudatot áshatja alá. Későbbi szexuális problémák is eredhetnek ebből.

Anyák, akik nem tudnak elég gyakran ölbe venni, vagy később képtelenek elengedni, vagy akik megfojtanak a szeretetükkel, vagy bizonytalanságot keltenek saját kishitűségükkel, tudattalanul mind-mind befolyásolják gyermekük későbbi jellemvonásait.

Az első közösség, óvoda vagy iskola új kihívásokat kínál a férfipalántának. A kortársak körében kiderülhet a trónörökösről, hogy pusztán szülői elfogultság terméke volt a csodálat, amely eddig körülvette, a kortársak nem értékelik különösebben. Meghatározó a későbbiekre, mi is lesz a fiú helye a csoportban. A falkavezér vonzó szerepköre vár-e rá, avagy valamely kiemelkedő tulajdonsága miatt tisztelik és szeretik, esetleg nyomasztóan háttérbe szorul? Viszonylag korán eldől, hogy erő, intellektus, humor, szépség, kedvesség közül melyek is lesznek a neki legfontosabb értékek.

Univerzális szerepek

Legerősebben a korszellem, a történelmi, társadalmi háttér és az elvárások formálják, színezik a férfiszerepet.

A bátor hős és a töprengő entellektüel régi korokban is jól ismert volt, de a férfiasság szimbólumának inkább az előbbi számított. Korunkban mindkét szerepmegoldás jelképpé vált. Az érzékeny entellektüel sem nélkülözi a bátorságot. Finom iróniával éli meg saját bizonytalanságát, fel tud nőni a szerepeihez, ha ez szükséges, sok-sok színt, ha úgy tetszik nőiesnek tartott jellemvonásokat és izgalmakat rejt a személyisége. A fájdalomhercegnek sajátos vonzereje a megragadó, érzékenysége, amelyre rezonálni lehet, bepillantást enged a férfilélekbe. A jelenkori társadalmi értékek, normák igen univerzális szerepmegoldásokra késztetik a férfiakat, legalábbis azokat, akik a sikerre, az elismerés érzésére vágyódnak. Életben maradtak a klasszikus értékek: a családért felelősséget vállaló, azt eltartani, irányítani képes férfi. Új értékként jelent meg a társadalmi ügyesség, a rugalmasság, a változásokhoz való alkalmazkodni tudás készsége. Bizonyos mértékű döntési kör, ha úgy tetszik hatalom is hozzátartozik mindehhez. Némi kreativitás, fejlődni tudás is nehezen elengedhető kellék.

A munka, a társadalom frontján kellően helytálló férfi a magánéletében sem lehet fáradt vagy elanyátlanodott. Magabiztosság, kezdeményezőkészség, a helyzetek többségének kézbentartása, vonzó külső, jól felépített izomzat, szexuális kifinomultság és teljesítőképesség mind-mind nélkülözhetetlen, ha a sikereket a női nem körében szaporítani igyekszik. Szerencsére míg a társadalmi sikeresség megítélésében elég nagy a közmegegyezés, a gyengébbik nem különböző tagjai más és más férfijellemzőkre vágyódnak.

Magánélet és intimitás

Amíg a gyengébbik nem szélesítette a repertoárját (már aki ezt felismerte, és élni is volt kedve vele), addig az erősebbik nemre némi területcsökkenés, és az elvárások szaporodása várt. Van, akit ez felszabadított, van, akit visszaszorított. Biztos, hogy a nőket több évszázados tapasztalat segítette az ellentétes elvárások közötti lavírozásban, hiszen mindig erősek és gyengék, támaszt adók és támogatásra szorulók voltak egy személyben. Mi is a modern férfi szerepe a magánéletben, a családban? Sokkal könnyebb megfogalmazni, hogy mi a társadalmi szerepe: legyen sikeres, legalábbis saját értékrendje szerint, biztosítson megfelelő egzisztenciális hátteret, és ha lehet, prosperáljon, tudjon előrehaladni, fejlődni.

A család, az intimszféra területén még nagyobb a felfordulás. Hagyományok dőltek meg, és újak még nem tudtak stabilizálódni. Kevés olyan norma és érték van, amely követhető. Egy-egy kapcsolatnak magának kell kidolgoznia szabályait, és a szükségleteit is önállóan kell megfogalmaznia. A családi szerep megformálását a szülői házból hozott minta, a fontos személyek életvitele és viselkedése, az aktuális társadalmi elvárások jellege alakítja. Az első években kétségtelenül anyák nevelik fiaikat, de apák adják a modellt, ha ott vannak, és ha alkalmasak a modell nyújtására. Sajnos manapság egyre ritkábban vannak ott.

Akinek helyben van az apja, az sem biztos, hogy gyakran találkozik vele. A férfira nehezedő elvárások tömege nem a korai hazamenetelt támogatja. A ráérő, de munkanélküli, alkalmilag tevékenykedő, inkább a kocsmában időző apuka meg nem a legideálisabb modell. Az intellektuális és jellembeli kihívások és elvárások napi ingere sok-sok családban hiányzik, hiszen ez beszélgetéseken, együttléteken keresztül tud csak létrejönni. Az alkalmi lelki prédikációkban megnyilvánuló apai felelősség és bűntudat kevéssé hatékony erő.

Erősek és érzékenyek

A filmhősök, popsztárok, reklámfigurák sok fiúnál modellértékű személlyé válnak, a személytelen vagy ritkán látott, avagy alig elérhető apa helyett. Maradnak a macsók és a fájdalomhercegek, persze sok-sok egyéni színnel, sajátossággal felruházva.

A mindennapi életben a macsó megjelenhet, mint sikeres üzletember, feszesre sportolt izomzatú keményfiú, vagy bármely népszerű szakma jól prosperáló képviselője. ők általában irányításra törnek, mind a karrier területén, mind magánéletükben. Nehezen ismerik el tévedéseiket, ritkán dicsérnek, gondjaikat nemigen osztják meg senkivel.

A macsó magabiztossága mögött olykor bizonytalanság húzódik meg. Mások igazát elismerni nem könnyű dolog, sok önbizalom és nagyvonalúság szükséges hozzá. A mai macsó magányosan küzd gondjaival, indulatait, érzéseit igyekszik visszafojtani. A látszat sokszor fárasztó fönntartása ingerültséget, borús hangulatot, türelmetlenséget is eredményezhet.

Az erős férfi tudja, hogyan rendezze be környezetét, ebbe sok beleszólást nem enged az őt körülvevőknek. Ritkán választ erős nőt (ők különben sem bírják hosszú távon elviselni a macsót, bár gyakran erről álmodoznak).

A partner dolga a csodálat, az alkalmazkodni tudás, a háttérteremtés. A feleség, barátnő gyerekszerepbe kényszerülhet. Ha ebbe belefárad, felnőtt szerepekre is vágyakozik, s az rendszerint feszültségek forrása. Ha engedelmesen játssza szerepét, nőnek járó kényeztetés, jólét, gondtalanság is lehet a jutalma.

A fájdalomherceg a hétköznapokban nem ilyen sikeres - vagy ha igen, sosem érzi magát igazán annak. Nehezen találja helyét a világban, ritka pillanatokban érzi jól magát. Hol megveti a hívságokat, hol szenved hiányuk miatt. Töprengés, szenvedés, kételkedés, némi fásultság adja meg az alapszíneit. Ha van humora, ez fanyar irónia, mindent és mindenkit megkérdőjelező gúny. Saját magát sem kíméli. Ő nem tévedhetetlen, de fárasztóan és gyakran szenved, ritkán örül, nehéz valóban felkelteni az érdeklődését.

Valószínűleg a legerősebb hatást korunk férfijainak férfiasságára a másik, a "gyengébbik" nem teszi. Az utóbbi évtizedekben kialakult vadonatúj női szerepekre nem könnyű a férfiaknak reagálniuk. Az ügyes, okos, látszólag önbizalommal teli, elegáns kiskosztümben, miniszoknyában, diplomatatáskával és mobiltelefonnal szaladgáló üzletasszony nem mindig potencianövelő, amikor este beszámol a sikereiről, miközben hagyományos nőnek kijáró gesztusokat is vár a csodálat mellé.

Nehéz a partnernő intellektuális sikereit, lenyűgözött és legyőzött férfiakról szóló fitymáló történeteit ép önbizalommal, férfibecsülettel, lankadatlan szexuális késztetéssel végighallgatni. Van, aki elmenekül.

Van, aki felveszi a kesztyűt, de a potenciazavarokat megelőzendő vagy orvosolandó pótmegoldásokat talál. Van, aki megtörik, és a másik virágzása az ő hervadásába kerül.

A modernizáció során - főképp a változásban lévő társadalmakban - a magánélet, a család intimitást teremtő funkciója előtérbe került.

Az érzelmi biztonság, a háttér, a feltétel nélkül elfogadó környezet kitüntetetten fontos, akár vállaljuk, akár nem. Macsóknak és fájdalomhercegeknek, talán eltérő stílusban, mértékben, fegyelmezettséggel és várakozással, de éppúgy szükségük van elfogadó háttérre, mint a modern vagy a hagyományos nőknek. IX.évf./7.sz.

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +22, +27 °C
Minimum: +9, +14 °C

Délelőtt a napsütést gomolyfelhők is zavarják, ezekből néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. Délután a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett a jelen lévő gomolyfelhőkből záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A szél napközben élénk északkeleti lesz. Hajnalban 9, 14 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 22, 27 fok között alakul.

Egészséget befolyásoló hatások: