Orvos nővért és orvoslátógatt ábrázóló kép

Pályázati szabályzat

Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, https://www.hazipatika.com/egeszseghosok/ weboldalon elérhető HáziPatika.com Egészséghősök elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média). A Pályázat főtámogatója a Béres Gyógyszergyár Zrt.

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása

A HáziPatika.com keresi 2020 Egészséghőseit, akik munkájuk által/mellett sokat tesznek a lakosság egészségéért.

Az alábbi 2 kategóriában lehet jelentkezni, jelölni a pályázatra:

 • Civil: nem az egészségügyben, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó szakterületeken dolgoznak, munkájuk mellett szabadidejükben indítanak, résztvesznek kezdeményezésekben.

 • Szakmai: az egészségügyben, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó szakterületeken dogoznak, munkájukhoz kapcsolódóan, amellett szabadidejükben indítanak, vesznek részt kezdeményezésekben.

Jelentkezni a pályázatra, illetve jelölést leadni az info@egeszseghosok.hu e-mail címen keresztül lehet. Vagy a www.hazipatika.com/egeszseghosok/ajanlas aloldalon kitöltött formon keresztül.

A levélben kérjük feltüntetni:

 • a pályázatra jelölt személy nevét

 • rövid leírást, miért is jelentkezett/jelöl valaki/t a pályázatra

 • amennyiben mást jelölnek a pályázatra és rendelkeznek azzal, kérjük feltüntetni a jelölt e-mail címét is, kapcsolatfelvétel céljából

 • fénykép, amelyet a jelölt pályázathoz feltölthetünk a https://www.hazipatika.com/egeszseghosok/jeloltek oldalra

Az e-mailben történő pályázat leadás után a HáziPatika.com szerkesztősége legfeljebb 3 napon belül visszajelzést küld, valamint feltölti a pályázatot a https://www.hazipatika.com/egeszseghosok/jeloltek oldalra, amennyiben a pályázatra jelölt személy elfogadta a jelölést és hozzájárult adatai feltöltéséhez.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2020. Június 5. és 2020. szeptember 13. között zajlik.

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,

 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

 • a wwwhazipatika/egeszseghosok.weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,

 • egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a pályázatra e-mailben, vagy a www.hazipatika.com/egeszseghosok/ajanlas oldalon, és vehet részt a Pályázaton. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázaton, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

 • egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Pályázat nyereménye:

 • Minden nyertes egy Egészséghősök üvegdíjat kap

 • Minden nyertes kap egy Béres ajándékcsomagot, melynek tartalmát a Béres Gyógyszergyár Zrt. állít össze

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, +a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása


A pályázatok elbírálása 2020. szeptember 14. és 2020. október 18. között történik. Ezen időszak alatt egyrészt közönségszavazás által kerül kiválasztásra minden kategóriában 1-1 nyertes, másrészt egy szakmai zsűri által szintén minden kategóriában 1-1 nyertes.

Közönségdíjasok kiválasztása:

2020. szeptember 14. és 2020. október 18. között a www.hazipatika/egeszseghosok.hu oldalon belül szavazhatnak az olvasók. Mindkét kategóriában a legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a közönségdíj nyertese.

Szakmai díj nyertesek kiválasztása:

A pályázatokat zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője

Nagy-Tóth Ildikó, a Mályvavirág alapítvány elnöke

Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-igazgatója, 2017 Egészség hőse

Zöldi Péter, közgazdász, egészségügyi menedzser, a weborvos.hu ügyvezető igazgatója, az Orvosok Lapja lapmenedzsere

Dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követően 3 munkanapon belül értesítjük.

A Central Média a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a https://www.hazipatika.com/egeszseghosok/nyertesek weboldalon 2020. október 26-án teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a név, lakcím, e-mail cím, és telefonszám megadása.


8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Centra Média 2020. október 14-én megrendezésre kerülő díjátadó keretében adja át a nyerteseknek. Amennyiben a díjátadó megrendezésére nem tud sor kerülni a nyereménytérgyakat a Central Média kézbesítteti a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) által a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

Figyelem! A Pályázat átláthatósága érdekében a Central Média a nyeremény átadásáról kép és hangfelvételt készít, és azt a nyilvánosságra hozza.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyereményt a nyertes Pályázó helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Média részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Central Média a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

9. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Időtartam

A Pályázaton résztvevő neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím)

Nem személyes pályázat esetén a pályázatot beküldő neve, e-mail címe.

A Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolást

Az érintett hozzájárulása

a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap

A Pályázaton résztvevő neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)

Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése

A Central Média és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása

a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap

A Pályázatbeküldött fényképeket kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvános közzététele a www.hazipatika/egeszseghosok.hu weboldalon a Pályázat időtartama alatt, és a nyertes Pályázó által beküldött fényképet 3 hónapig a www.hazipatika/egeszseghosok.hu weboldalon.

A Pályázat lebonyolítása, átláthatóság biztosítása

Az érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatol

A nyertes neve, esetlegesen képmása, hangfelvétele, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve

A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Pályázó(k) képmásának, hangjának rögzítse, és kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; a döntést követő 30 napig a www.hazipatika/egeszseghosok.hu weboldalon

Átláthatóság biztosítása

A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a Pályázat tisztaságának demonstrálása.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely,e-mail cím, telefonsuám)

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

8 év

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@egeszseghosok.hu Central Médiacsoport Zrt. HáziPatika.com 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

 1. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

 2. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

 3. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a www.hazipatika/egeszseghosok.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@egeszseghosok.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2020. június 5.