Nagy Egészségteszt 2017 Játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média kft. (a továbbiakban: Central Digitális Média kft.) által üzemeltetett www.hazipatika.com weboldalon megjelenő Egészségteszt 2017 nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője a Central Digitális Média kft.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden internetfelhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Central Digitális Média Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játék leírása

A Játék leírása és a játékban való részvételhez kitöltendő teszt a www.hazipatika.com/egeszsegteszt2017  weboldalon érhető el.

A Játék időtartama

Játék időtartama: 2017. október 2. 0:00-tól 2017. november 8. 24:00-ig tart.

Sorsolás időpontja: 2017. december 1.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az Egészségteszt 2017 kérdőív valamennyi kérdésének hiánytalan megválaszolásával, az Egészségteszt végén található tudás alapú kérdés helyes megválaszolásával, a nyereményjátékhoz a Szervező által kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyertesek értesítéséhez, a nyeremények igénybe vételéhez szükséges a pontos e-mailcím megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó olvasónk érdekében.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

Nyeremény

  • A játék végén a Játékosok között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
    1 db 150 000 Ft-os utalvány a hévízi NaturMed Hotel Carbona****superior szállodába. Az utalvány érvényessége: 2018. június 30. Az utalvány tartalma: 2 fő 3 éjszaka félpanzióval, fürdőhasználattal.
  • 5 db 50 000 Ft-os utalvány a hévízi NaturMed Hotel Carbona****superior szállodába. Az utalvány érvényessége: 2018. június 30. Az utalvány tartalma: 2 fő 1 éjszaka félpanzióval, fürdőhasználattal.

Az elhelyezés standard szobatípusra érvényes. Az utalványok csak a szállodával előre egyeztetett időpontban válthatóak be, a foglalás a szálloda által küldött írásos visszaigazolással érvényes. Az utalványok ünnepnapokon nem válthatók be. A szálloda a foglaltságtól függően tudja biztosítani a kért időpontban a szobát. Az utalványok az idegenforgalmi adót tartalmazzák. Az utalványok készpénzre nem válthatóak. Az érvényességi idő meghosszabbítására nincs lehetőség
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatóak át pénzre. A Central Digitális Média Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2017. december 1.
A tudás alapú kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között a sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Central Digitális Média kft. 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos sorsolási jegyzőkönyv készül.
Abban az esetben, ha a nyertes Játékos/Játékosok valamilyen okból nem tudja beváltani a nyereményt vagy azt visszamondja, úgy pótnyertes/pótnyertesek kihúzására kerül sor. A pótnyertes értesítése és a nyeremény kiküldése a továbbiakban ugyanúgy folytatódik.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a www.hazipatika.com  weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az eva.kaleszdorfer@centralmediacsoport.hu  e-mail címen neve, felhasználóneve, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

Amennyiben az értesítést követő 15 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép elő.

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Centrál Digitális Média Kft. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Central Digitális Média kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.

A nyertesek név, lakcím, emailcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Central Digitális Média Kft. átadja a Partnereknek, illetve a Partnerek átadják a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.).

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Central Digitális Média Kft. székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Central Digitális Média Kft. Partnere termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Centrál Digitális Média Kft. a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Partnernek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Partnertől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Central Digitális Média Kft. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. A Partner szavatolja, hogy az adatkezelés a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési vagy szállítási késedelemért a Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média Kft.-nek és a Partnereknek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Central Digitális Média Kft. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Central Digitális Média Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Central Digitális Média Kft. a nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 3 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 26.

 

Hogy érzi magát? Országos eredmény megtekintése >>
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapota?
Letargikus vagyok
Kissé magam alatt vagyok
Kiegyensúlyozott vagyok
Jókedvű vagyok
Majd kiugrom a bőrömből
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzi most magát fizikailag?
Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok
Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok
Hogy érzi magát?
Lelkiállapot
Fizikai állapot
Legjobban:
Legrosszabbul:
További cikkek
Szóljon hozzá Ön is és olvassa el mások hozzászólásait

Humánmeteorológia

Humanmeterológia szolgaltatója

Fronthatás:
Nincs front

Maximum:
+14, +24 °C
Minimum:
+6, +13 °C

Hazánkban vasárnap délelőtt általában közepesen felhős lesz az ég.

Egészséget befolyásoló hatások:
közepes, erős

Részletes adatok és előrejelzés

Tekintse meg az időjárási frontokat!Térképezze fel a pollen adatokat!

Kövesse a Házipatikát:

GyógyszerekGyógyszerkereső
GyógyszerHatóanyag