Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

A Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Central Digitális Média Kft. www.babaszoba.hu címen elérhető szolgáltatásának (továbbiakban: Szolgáltatás) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.babaszoba.hu/info/adatkezeles címen.
A Central Digitális Média Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására a felhasználók értesítése mellett.

A Central Digitális Média Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Central Digitális Média Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Central Digitális Média Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. DEFINÍCIÓK

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

3. ALAPELVEK A Central Digitális Média Kft. ADATKEZELÉSE SORÁN

3.1. A személyes adatok Central Digitális Média Kft. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

3.2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Central Digitális Média Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Central Digitális Média Kft. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3.3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, képeslap küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

3.4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Central Digitális Média Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.5. A személyes adatok Central Digitális Média Kft. általi felvétele és kezelése egyes Szolgáltatások (pl. nyereményjáték, webshop, stb.) igénybevétele esetén jogszabályon - így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken - alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Central Digitális Média Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Central Digitális Média Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy szolgáltatásunk igénybevétele során az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok kezelésére is sor kerülhet. A felhasználó felelőssége, hogy csak olyan adatai kezeléséhez adjon hozzájárulást, amelyek tekintetében az adataival történő esetleges visszaélés kockázatait mérlegelte.

4.1. A WWW.HAZIPATIKA.COM HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a www.hazipatika.com portál látogatása során a Central Digitális Média Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.
A //www.hazipatika.com címen elérhető portál html kódja a Central Digitális Média Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Medián Webaudit, Google Analytics, Gemius). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.webaudit.hu, http://www.google.com/analytics/, http://www.gemius.hu/.
A Facebook Connect szolgáltatás (lásd 4.3. pont) technikai feltételeit a Facebook biztosítja. A Facebook adatkezeléséről a http://www.facebook.com címen kapható bővebb információ.
Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségein.
A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu
A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

4.2. HÁZIPATIKA.COM REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, hírlevél és alkalmi üdvözlet küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, Facebook azonosítószám, felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, nem, születési dátum, végzettség, foglalkozás, lakóhely, családi állapot, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatok, pontszám, egészségi állapottal kapcsolatos adatok, orvosi regisztráció esetén továbbá bemutatkozó és fénykép, a regisztráció dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 168 óra, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.
A személyes adatokat az Adatmódosítás menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.
A háziorvosok regisztrációjára szintén jelen tájékoztatás alkalmazandó.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80226/2014.

4.3.HÁZIPATIKA.COM FACEBOOK CONNECT

A felhasználónak lehetősége nyílik a 4.2. pontban leírt adatkezeléstől eltérően, Facebook fiókját használva regisztrációt kezdeményezni a HáziPatika.com portálra. Előnye, hogy ha a felhasználó az oldal meglátogatásakor épp be van jelentkezve a Facebook-ra, nem szükséges a HáziPatika.com felhasználói azonosítóval külön belépni.
A folyamat leírása: A Facebook belépést választva a Facebook engedélyt kér ahhoz, hogy a felhasználó Facebook-on használt e-mail címe, neve és felhasználó neve, valamint Facebook azonosítószáma átadásra kerüljön a HáziPatika.com regisztrációs adatbázisába. Amikor a felhasználó a későbbiekben be kíván lépni a HáziPatika.com portálra a Facebook azonosítást követően, a Facebook.com szervere megküldi a HáziPatika.com szerverének az azonosításhoz szükséges adatokat. Meglévő HáziPatika.com regisztráció esetén is lehetőség van áttérni Facebook azonosításra.
A HáziPatika.com szolgáltatást üzemeltető Central Digitális Média Kft. a Facebook.com címen elérhető szolgáltató felé személyes adatokat nem továbbít, de a Facebook a felhasználóval létrejövő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat kezel.
Az adatkezelés egyéb paraméterei megegyeznek a 4.2. pontban leírtakkal.

4.4. HÁZIPATIKA.COM FÓRUM

A HáziPatika.com szolgáltatás egyes részeit, így a fórumot is csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni.

Az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatfelvétel elősegítése, információ közzététele, a felhasználók egymás közti privát kommunikációjának biztosítása, e-mail értesítés küldése.

Az adatkezelés jogalapja: lásd 4.2. pont.

A kezelt adatok köre: felhasználói név, név, fórum hozzászólás, kép, privát üzenet, e-mail értesítő küldéséhez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: lásd 4.2. pont.

Nyilvánosságra hozatal: felhasználói név és keresztnév, továbbá azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.
A személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó információkat a 4.2. pont alatt teszünk közzé. Az adatok törlése esetén a törölt felhasználó fórum hozzászólásai anonim módon érhetők el. A hozzászólások törlése ill. anonimizálása csak a felhasználó külön kérése esetén történik meg.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.2. pont.

4.5. HÁZIPATIKA.COM BLOG

Bármely regisztrált felhasználó indíthat blogot.

Az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatfelvétel elősegítése, információ közzététele, orvosi blog esetén orvosi tanácsadás.

Az adatkezelés jogalapja: lásd 4.2. pont.

A kezelt adatok köre: a regisztrációkor megadott adatokon felül a blogon megadott adatok, továbbá orvosi regisztráció esetén név, orvosi pecsétszám, születési dátum.

Az adatkezelés időtartama: lásd 4.2. pont.

Adattovábbítás: orvosi blog indítása esetén a megadott adatok ellenőrzés céljából továbbításra kerülnek a Magyar Orvosi Kamara (1068 Budapest, Szondi u. 100.) részére.

Nyilvánosságra hozatal: felhasználói név és keresztnév, továbbá azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.
A személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó információkat a 4.2. pont alatt teszünk közzé.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.2. pont.

4.6. HÁZIPATIKA.COM HÍRLEVELEK

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 168 óra.
A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80220/2014. és NAIH-78394/2014.

4.7. OLVASÓI, CIKKÍRÓI PÁLYÁZAT

Az adatkezelés célja: a Central Digitális Média Kft. által szervezett pályázaton történő részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fénykép, pályázati anyag, nyeremény átvételi elismervény, dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje: 5 év, a nyeremény átvételi elismervény tekintetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év.

Nyilvánosságra hozatal: a díjazottak neve és fényképe tekintetében.

4.8. HÁZIORVOS VÁLASZOL

E szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni.

Az adatkezelés célja: egészségügyi problémák orvos általi megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, dátum és időpont.

Az adatkezelés időtartama: 60 nap.

Adattovábbítás: a felhasználó által kijelölt orvos részére.
A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.9. SZAKÉRTŐK - ORVOSOK A HÁLÓN

A szolgáltatás regisztráció nélkül vehető igénybe.

Az adatkezelés célja: egészségügyi problémák szakértő általi megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, nyilvánosságra hozatalhoz adott hozzájárulás, dátum és időpont.

Az adatkezelés időtartama: 60 nap.

Adattovábbítás: a felhasználó által kijelölt orvos részére.

Nyilvánosságra hozatal: e-mail cím, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, amennyiben ehhez a felhasználó hozzájárult.
A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.10. RECEPTEK FELTÖLTÉSE

E szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni.

Az adatkezelés célja: receptek közzététele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, recept, dátum, időpont, receptek értékelése.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Nyilvánosságra hozatal: név, recept. A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni. A receptfigyelő szolgáltatásra a 4.6. pontban közzétett hírlevélre vonatkozó információk az irányadók, míg a kedvenc recept küldésével kapcsolatosan a 4.12. pont szerinti tájékoztatásban foglaltak érvényesülnek.

4.11. KALKULÁTOROK, TESZTEK

A portálon szereplő kalkulátorok és tesztek anonim módon működnek, a kitöltéseket a szerver nem naplózza.

4.12. CIKK KÜLDÉSE ISMERŐSNEK

Amennyiben valaki egy cikket hasznosnak talál, e-mailben küldheti el magának, vagy ismerősének.

Az adatkezelés célja: a cikket tartalmazó üzenet elküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a feladó és a címzett neve és e-mail címe, a hivatkozott lap címe, dátum és időpont.

Az adatkezelés időtartama: a megadott adatok a kiküldés után azonnal törlésre kerülnek.

4.13. KÉPESLAPKÜLDÉS

A rendszer segítségével bárki regisztráció nélkül elektronikus képeslapot tud küldeni ismerősei részére.

Az adatkezelés célja: a képeslap elküldése és tárolása a címzett hozzáférésének érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a feladó és a címzettek neve és e-mail címe, a képeslap adatai, dátum és időpont.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

4.14. AZ ÉV KÓRHÁZA SZAVAZÁS

Az adatkezelés célja: a többes szavazások elkerülése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: mobiltelefonszám, szavazat, dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje: a sorsolást követő 30 nap.

Adatfeldolgozó: Voxinfo Kft. (1037 Budapest, Királylaki út 132.)

4.15. A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum, Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
A Central Digitális Média Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.16. TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, egészségi állapotra vonatkozó információ) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

4.17. HÁZIPATIKA.COM NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Amennyiben az adott nyereményjátékhoz kapcsolódóan külön adatkezelési tájékoztatás nincs közzétéve, az adatkezelés az alábbiak szerint történik:
Az adatkezelés célja: nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása, kapcsolatfelvétel, a nyertesek sorsolása, a nyeremények kézbesítése, többszörös regisztrációk kiszűrése, célzott közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú üzenetek továbbítása a játékosok részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, továbbá a nyertesek adatai tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, játék értesítő nyilatkozat, a játékra jelentkezés dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a játék során az egyes kérdésekre adott válaszok. Az adatok köre az egyes nyereményjátékok alkalmával bővülhet.
Az adatok törlésének határideje: ha direkt marketing hozzájárulást nem adott a játékos, a nyeremények sorsolását követő 30 nap, míg a nyertesek adatai tekintetében 8 év. Ha a játékos direkt marketing üzenet küldéséhez is hozzájárulását adta, adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Adattovábbítás: a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő partner részére, direkt marketing üzenetek küldése és piackutatás céljából átadásra kerül a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím és az esetleges kiegészítő adatok. Az adattovábbítás címzettjéről az aktuális nyereményjáték során adunk tájékoztatást.
Nyilvánosságra hozatal: a honlapon nyilvánosságra kerül a nyertesek neve és a lakóhely településneve, egy éven keresztül.

A nyereményeket a GLS Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) kézbesíti.

A nyereményjátékokban részt vevők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy részükre a Central Digitális Média Kft. és a nyereményjáték szervezésében részt vevő partnercég a megadott elérhetőségeken direkt marketing üzeneteket küldjön.

A személyes adatok módosítását és törlését, valamint a direkt marketing hozzájárulás visszavonását a Central Digitális Média Kft.-nek a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségein lehet kérni.
A partnercég adatkezelései tekintetében a partnercég adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 006330006.

4.18. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Central Digitális Média Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188. 3. emelet) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

A Central Digitális Média Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Central Digitális Média Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Central Digitális Média Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Central Digitális Média Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Central Digitális Média Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 25087886-2-41
E-mail: info@centralmediacsoport.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok fentebb olvashatóak.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása
  1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
  2. A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
  3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Central Digitális Média Kft.. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli a Central Digitális Média Kft..
  4. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Central Digitális Média Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
  5. A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a Central Digitális Média Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
  6. Törlés helyett a Central Digitális Média Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Central Digitális Média Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
  7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
  8. A Central Digitális Média Kft. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Central Digitális Média Kft. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A Central Digitális Média Kft. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Central Digitális Média Kft. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).
 2. Tájékoztatás
  1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Central Digitális Média Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
  2. A Central Digitális Média Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Central Digitális Média Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
  3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Central Digitális Média Kft.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Central Digitális Média Kft. a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Central Digitális Média Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
  2. Ha a Central Digitális Média Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 4. Igény bejelentése a Central Digitális Média Kft.-nél
  1. A Central Digitális Média Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
  2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket a Central Digitális Média Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
  3. Amennyiben a Central Digitális Média Kft. az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Central Digitális Média Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Central Digitális Média Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha - a Central Digitális Média Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
  4. Amennyiben a Central Digitális Média Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
  5. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
 5. Jogorvoslati lehetőségek
  1. A Central Digitális Média Kft. akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) - a Central Digitális Média Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
  2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Budapest, 2015. március 24.

Kövesse a Házipatikát:

Humánmeteorológia

GyógyszerekGyógyszerkereső
GyógyszerHatóanyag