Hírlevelek
Regisztráció

Fókuszban

Adatkezelés

Adatkezelés

1.BEVEZETÉS

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Central Médiacsoport Zrt. www.hazipatika.com címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hazipatika.com/info/adatkezeles címen.
A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Central Médiacsoport Zrt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Central Médiacsoport Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2.DEFINÍCIÓK

 • 2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • 2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • 2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • 2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • 2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • 2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • 2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • 2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • 2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • 2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • 2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • 2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • 2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • 2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.ALAPELVEK A CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Central Médiacsoport Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Central Médiacsoport Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy szolgáltatásunk igénybevétele során az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok (lásd jelen tájékoztató 2.2. pontját) kezelésére is sor kerülhet. A felhasználó felelőssége, hogy csak olyan adatai kezeléséhez adjon hozzájárulást, amelyek tekintetében az adataival történő esetleges visszaélés kockázatait mérlegelte.

4.1.A WWW.HAZIPATIKA.COM HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a www.hazipatika.com portál látogatása során a Central Médiacsoport Zrt. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

A http://www.hazipatika.com címen elérhető portál html kódja a Central Médiacsoport Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Medián Webaudit, Google Analytics, Gemius). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.webaudit.hu, http://www.google.com/analytics/, http://www.gemius.hu/.

A Facebook Connect szolgáltatás (lásd 4.3. pont) technikai feltételeit a Facebook biztosítja. A Facebook adatkezeléséről a http://www.facebook.com címen kapható bővebb információ.

Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségein.

A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

4.2.HÁZIPATIKA.COM REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, hírlevél és alkalmi üdvözlet küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, Facebook azonosítószám, felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, nem, születési dátum, végzettség, foglalkozás, lakóhely, családi állapot, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatok, pontszám, egészségi állapottal kapcsolatos adatok, orvosi regisztráció esetén továbbá bemutatkozó és fénykép, a regisztráció dátuma és időpontja.
Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 168 óra, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

A személyes adatokat az Adatmódosítás menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

A háziorvosok regisztrációjára szintén jelen tájékoztatás alkalmazandó.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 02412-0001.

4.3.HÁZIPATIKA.COM FACEBOOK CONNECT

A felhasználónak lehetősége nyílik a 4.2. pontban leírt adatkezeléstől eltérően, Facebook fiókját használva regisztrációt kezdeményezni a HáziPatika.com portálra. Előnye, hogy ha a felhasználó az oldal meglátogatásakor épp be van jelentkezve a Facebook-ra, nem szükséges a HáziPatika.com felhasználói azonosítóval külön belépni.
A folyamat leírása: A Facebook belépést választva a Facebook engedélyt kér ahhoz, hogy a felhasználó Facebook-on használt e-mail címe, neve és felhasználó neve, valamint Facebook azonosítószáma átadásra kerüljön a HáziPatika.com regisztrációs adatbázisába. Amikor a felhasználó a későbbiekben be kíván lépni a HáziPatika.com portálra a Facebook azonosítást követően, a Facebook.com szervere megküldi a HáziPatika.com szerverének az azonosításhoz szükséges adatokat. Meglévő HáziPatika.com regisztráció esetén is lehetőség van áttérni Facebook azonosításra.

A HáziPatika.com szolgáltatást üzemeltető Central Médiacsoport Zrt. a Facebook.com címen elérhető szolgáltató felé személyes adatokat nem továbbít, de a Facebook a felhasználóval létrejövő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat kezel.

Az adatkezelés egyéb paraméterei megegyeznek a 4.2. pontban leírtakkal.

4.4.HÁZIPATIKA.COM FÓRUM

A HáziPatika.com szolgáltatás egyes részeit, így a fórumot is csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni.
Az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatfelvétel elősegítése, információ közzététele, a felhasználók egymás közti privát kommunikációjának biztosítása, e-mail értesítés küldése.
Az adatkezelés jogalapja: lásd 4.2. pont.
A kezelt adatok köre: felhasználói név, név, fórum hozzászólás, kép, privát üzenet, e-mail értesítő küldéséhez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: lásd 4.2. pont.
Nyilvánosságra hozatal: felhasználói név és keresztnév, továbbá azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.

A személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó információkat a 4.2. pont alatt teszünk közzé. Az adatok törlése esetén a törölt felhasználó fórum hozzászólásai anonim módon érhetők el. A hozzászólások törlése ill. anonimizálása csak a felhasználó külön kérése esetén történik meg.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.2. pont.

4.5.HÁZIPATIKA.COM BLOG

Bármely regisztrált felhasználó indíthat blogot.
Az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatfelvétel elősegítése, információ közzététele, orvosi blog esetén orvosi tanácsadás.
Az adatkezelés jogalapja: lásd 4.2. pont.
A kezelt adatok köre: a regisztrációkor megadott adatokon felül a blogon megadott adatok, továbbá orvosi regisztráció esetén név, orvosi pecsétszám, születési dátum.
Az adatkezelés időtartama: lásd 4.2. pont.
Adattovábbítás: orvosi blog indítása esetén a megadott adatok ellenőrzés céljából továbbításra kerülnek a Magyar Orvosi Kamara (1068 Budapest, Szondi u. 100.) részére.
Nyilvánosságra hozatal: felhasználói név és keresztnév, továbbá azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.

A személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó információkat a 4.2. pont alatt teszünk közzé.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.2. pont.

4.6.HÁZIPATIKA.COM HÍRLEVELEK

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 168 óra.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

4.7.OLVASÓI, CIKKÍRÓI PÁLYÁZAT

Az adatkezelés célja: a Central Médiacsoport Zrt. által szervezett pályázaton történő részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fénykép, pályázati anyag, nyeremény átvételi elismervény, dátum és időpont.
Az adatok törlésének határideje: 5 év, a nyeremény átvételi elismervény tekintetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év.
Nyilvánosságra hozatal: a díjazottak neve és fényképe tekintetében.

4.8.HÁZIORVOS VÁLASZOL

E szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni.
Az adatkezelés célja: egészségügyi problémák orvos általi megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, dátum és időpont.
Az adatkezelés időtartama: 60 nap.
Adattovábbítás: a felhasználó által kijelölt orvos részére.

A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.9.SZAKÉRTŐK - ORVOSOK A HÁLÓN

A szolgáltatás regisztráció nélkül vehető igénybe.
Az adatkezelés célja: egészségügyi problémák szakértő általi megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, nyilvánosságra hozatalhoz adott hozzájárulás, dátum és időpont.
Az adatkezelés időtartama: 60 nap.
Adattovábbítás: a felhasználó által kijelölt orvos részére.
Nyilvánosságra hozatal: e-mail cím, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, amennyiben ehhez a felhasználó hozzájárult.

A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.10.RECEPTEK FELTÖLTÉSE

E szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni.
Az adatkezelés célja: receptek közzététele.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, recept, dátum, időpont, receptek értékelése.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Nyilvánosságra hozatal: név, recept.

A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

A receptfigyelő szolgáltatásra a 4.6. pontban közzétett hírlevélre vonatkozó információk az irányadók, míg a kedvenc recept küldésével kapcsolatosan a 4.12. pont szerinti tájékoztatásban foglaltak érvényesülnek.

4.11.KALKULÁTOROK, TESZTEK

A portálon szereplő kalkulátorok és tesztek anonim módon működnek, a kitöltéseket a szerver nem naplózza.

4.12.CIKK KÜLDÉSE ISMERŐSNEK

Amennyiben valaki egy cikket hasznosnak talál, e-mailben küldheti el magának, vagy ismerősének.
Az adatkezelés célja: a cikket tartalmazó üzenet elküldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a feladó és a címzett neve és e-mail címe, a hivatkozott lap címe, dátum és időpont.
Az adatkezelés időtartama: a megadott adatok a kiküldés után azonnal törlésre kerülnek.

4.13.KÉPESLAPKÜLDÉS

A rendszer segítségével bárki regisztráció nélkül elektronikus képeslapot tud küldeni ismerősei részére.
Az adatkezelés célja: a képeslap elküldése és tárolása a címzett hozzáférésének érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a feladó és a címzettek neve és e-mail címe, a képeslap adatai, dátum és időpont.
Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

4.14.SZÁLLÁS AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelés célja: a Confhotel-Net Kft. által kínált szállás lefoglalása, elszámolás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szállással kapcsolatos adatok, dátum és időpont.
Az adatok törlésének határideje: a foglalás továbbítása után a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.
Adattovábbítás: Confhotel-Net Kft. (1117 Budapest, Szerémi út 7/a.)

4.15.ÉTELRENDELÉS

Az adatkezelés célja: az Egészségpajzs Kft. által kínált ételek megrendelése, elszámolás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cím, ételmegrendeléssel kapcsolatos adatok, dátum és időpont.
Az adatok törlésének határideje: a foglalás továbbítása után a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.
Adattovábbítás: Egészségpajzs Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 45.)

4.16.AZ ÉV KÓRHÁZA SZAVAZÁS

Az adatkezelés célja: a többes szavazások elkerülése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: mobiltelefonszám, szavazat, dátum és időpont.
Az adatok törlésének határideje: a sorsolást követő 30 nap.
Adatfeldolgozó: Voxinfo Kft. (1037 Budapest, Királylaki út 132.)

4.17.A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum, Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

A Central Médiacsoport Zrt. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.18.TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, egészségi állapotra vonatkozó információ) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

4.19.HÁZIPATIKA.COM NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Az adatkezelés célja: nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása, kapcsolatfelvétel, a nyertesek sorsolása, a nyeremények kézbesítése, többszörös regisztrációk kiszűrése, célzott közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú üzenetek továbbítása a játékosok részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, továbbá a nyertesek adatai tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, játék értesítő nyilatkozat, a játékra jelentkezés dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a játék során az egyes kérdésekre adott válaszok. Az adatok köre az egyes nyereményjátékok alkalmával bővülhet.
Az adatok törlésének határideje: ha direkt marketing hozzájárulást nem adott a játékos, a nyeremények sorsolását követő 30 nap, míg a nyertesek adatai tekintetében 8 év. Ha a játékos direkt marketing üzenet küldéséhez is hozzájárulását adta, adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Adattovábbítás: a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő partner részére, direkt marketing üzenetek küldése és piackutatás céljából átadásra kerül a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím és az esetleges kiegészítő adatok. Az adattovábbítás címzettjéről az aktuális nyereményjáték során adunk tájékoztatást.
Nyilvánosságra hozatal: a honlapon nyilvánosságra kerül a nyertesek neve és a lakóhely településneve, egy éven keresztül.

A nyereményeket a GLS Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) kézbesíti.

A nyereményjátékokban részt vevők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy részükre a Central Médiacsoport Zrt. és a nyereményjáték szervezésében részt vevő partnercég a megadott elérhetőségeken direkt marketing üzeneteket küldjön.

A személyes adatok módosítását és törlését, valamint a direkt marketing hozzájárulás visszavonását a Central Médiacsoport Zrt.-nek a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségein lehet kérni.
A partnercég adatkezelései tekintetében a partnercég adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

4.20.REMARKETING CÍMKÉZÉS

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén kereszetül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait, illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

4.21.EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Central Médiacsoport Zrt. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Central Médiacsoport Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Magyar Telekom Nyrt. 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 17-19. szám alatti Adatparkjában találhatók meg.

A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Central Médiacsoport Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Central Médiacsoport Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Central Médiacsoport Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6.AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Central Médiacsoport Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-044658
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 12715134-2-44
E-mail: info@centralmediacsoport.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: 02412-0001.

7.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Central Médiacsoport Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Central Médiacsoport Zrt. költségtérítést állapít meg.

A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Central Médiacsoport Zrt. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Central Médiacsoport Zrt. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Central Médiacsoport Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Central Médiacsoport Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Central Médiacsoport Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva. Adatvédelem - http://www.ppos.hu

A dokumentum lezárásának időpontja: 2010. június 23.

Szponzorált hirdetések

   
   
   
   

Gyógyszerkereső

gyógyszerhatóanyag